lv
Pieslēgties Reģistrēties

Mājaslapas izmantošanas noteikumi

Šie noteikumi attiecas uz visiem pakalpojumiem, kuri ir pieejami CrediWeb® portālā, un tie jāievēro ikvienam CrediWeb® lietotājam. CrediWeb® iekļautajai informācijai ir uzziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka.

 • Portāla produktos ietvertie vērtējumi ir uzskatāmi par trešās personas viedokli, un nevar būt vienīgais pamats lēmumu pieņemšanai.
 • Portāla lietotājs apņemas izmantot portālā pieejamo informāciju tikai leģitīmiem mērķiem.
 • Portāla lietotājs ir atbildīgs par fizisko personu datu aizsardzības normatīvā regulējuma prasību ievērošanu.
 • Atsaucoties uz portālā iegūto informāciju, lietotājam ir jānorāda atsauce uz portālu.
 • Portālā saņemtas informācijas tālākizmantošana komerciāliem mērķiem ir atļauta tikai pēc iepriekšējas saskaņošanas ar portāla uzturētāju.
 • Bez rakstveida vienošanās ar portāla uzturētāju aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai iekārtas informācijas pieprasīšanai no datubāzes.
 • Portāla lietotājs ir atbildīgs par tam piešķirto piekļuves rekvizītu nenokļūšanu trešo personu rīcībā.
 • Portāla lietotājs uzņemas pilnu atbildību par darbībām, kas veiktas CrediWeb® sistēmā, izmantojot konkrētā lietotāja piekļuves rekvizītus.
 • CrediWeb® portāla uzturētajam ir tiesības mainīt pakalpojumu saturu un apjomu, paziņojumu par izmaiņām iepriekš publicējot portālā www.crediweb.lv.
 • Portāla uzturētājam ir tiesības atteikt reģistrācijas pieprasījumu bez paskaidrojumu sniegšanas.
 • Portāla uzturētājam ir tiesības bloķēt pieeju pakalpojumu saņemšanai portālā, ja tam ir pamats uzskatīt, ka tiek pārkāpti CrediWeb® izmantošanas noteikumi.
 • Portāla uzturētājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies Lietotāju pieļauto kļūdu vai izdarīto pārkāpumu rezultātā,
 • Portāla uzturētājs neatbild par tehniskām problēmām, kuru dēļ nav iespējams saņemt pakalpojumus tiešsaistes režīmā,
 • Portāla uzturētājs neatbild par secinājumiem, ko Klients izdarījis, pamatojoties uz portālā CrediWeb® saņemto informāciju, kā arī attiecīgiem Lietotāja pieņemtajiem lēmumiem un to sekām.
 • Portāla uzturētājs neatbild par iespējamām informācijas kļūdām portālā.
 • Portāla lietotājs, kas portālā reģistrējies kā fiziska persona, ir informēts, ka portāla uzturētājs un tā grupas uzņēmumi veic personas datu, ko portāla lietotājs iesniedzis, reģistrējoties un autentificējoties portālā, apstrādi portāla uzturētāja un tā grupas uzņēmumu CrediWeb® sniegto pakalpojumu nodrošināšanai, pakalpojuma satura personalizēšanai, kā arī, lai veiktu citas darbības tiesisko attiecību nodibināšanai un saistību izpildes nodrošināšanai. [Lasīt vairāk]